Regulamin

Regulamin Platformy expo.etravel.pl

1. Przedmiot Regulaminu

Platforma expo.etravel.pl unormowana jest niniejszym regulaminem i stosownie do przepisu art. 384 § 1 KC stanowi wzorzec wiążącej strony umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem lub Użytkownikiem Korporacyjnym, a eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394089, NIP: 5213614786, REGON 144414773, kapitał zakładowy 2.020.000,10 zł opłacony w całości.

eTravel S.A. („Operator”) jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 1265. Spółka posiada obowiązkową gwarancję ubezpieczeniową o numerze 02.976.146 wystawioną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w wysokości 2 070 000 PLN.

2. Definicje użyte w Regulaminie

Aby warunki korzystania z Platformy  były dla użytkowników czytelne, posłużono się w nich terminami, które zostały zdefiniowane poniżej:

3. Cel funkcjonowania Platformy

Celem funkcjonowania Platformy jest umożliwienie Użytkownikowi/Użytkownikowi Korporacyjnemu przesłanie Zamówienia lub Opcji Rezerwacyjnej.

4. Oświadczenia Użytkownika/Użytkownika Korporacyjnego

Użytkownik/Użytkownik Korporacyjny oświadcza, że:

5. Oświadczenia Operatora

5.1. Operator oświadcza, iż nie udziela gwarancji, że korzystanie z Platformy będzie przebiegało bez usterek, wad czy też przerw.

5.2. Operator oświadcza, że w celu przesłania Zamówienia lub Opcji Rezerwacyjnej konieczne jest wskazanie przez Użytkownika/Użytkownika Korporacyjnego jego danych osobowych/danych rejestrowych.

5.3. Operator oświadcza, że eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B jest Administratorem Danych Osobowych. Pełna Klauzula Informacja jest dostępna pod adresem: https://expo.etravel.pl/ochrona-danych-osobowych/.

6. Odpowiedzialność Operatora

6.1. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przerw lub zakłóceń w działaniu sieci Internet.

6.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego wprowadzenia przez Użytkownika/Użytkownika Korporacyjnego danych niezbędnych do przesłania Zamówienia lub Opcji Rezerwacyjnej.

7. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Operator zastrzega, iż dostępność na Platformie niżej wymienionych usług nie jest gwarantowana. Usługi („Usługi”) świadczone poprzez Platformę obejmują:

7.1. Opcja Rezerwacyjna

Użytkownik/Użytkownik Korporacyjny ma możliwość przesłania za pomocą dedykowanego formularza informacji do Operatora, wyrażającej jego zainteresowanie zarezerwowaniem Biletu Wstępu, oraz opcjonalnie zakupem innych usług komplementarnych, takich jak:

Korzystając z Opcji Rezerwacyjnej, Użytkownik/Użytkownik Korporacyjny nie ma możliwości zakupienia żadnej z w/w usług poprzez Platformę. Zakup usługi, tj. powstanie prawnie wiążącej umowy pomiędzy Użytkownikiem/Użytkownikiem Korporacyjnym a Operatorem ma miejsce poza Serwisem.

7.2. Rezerwacja online Biletów Wstępu („Zamówienie”)

Platforma udostępnia możliwość zakupu w trybie online Biletów Wstępu. Użytkownik/Użytkownik Korporacyjny, który skorzysta z tej usługi, otrzyma niezwłocznie po poprawnym zakończeniu procesu autoryzacji płatności, potwierdzenie zakupu Biletów Wstępu.

7.3. Biuletyn elektroniczny („Newsletter”)

Na podstawie osobnej zgody, Operator może przesyłać Użytkownikowi/Użytkownikowi Korporacyjnemu,  informacje handlowe na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Usługa Newsletter jest świadczona bezterminowo.

8. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Aby zapewnić warunki do świadczenia usług drogą elektroniczną muszą być wypełnione określone wymagania techniczne.

8.1. Do korzystania z usług oferowanych przez Platformę niezbędne jest:

8.2. Operator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Serwisu, bez podania przyczyn, za uprzednim poinformowaniem Użytkowników/Użytkowników Korporacyjnych w postaci komunikatu umieszczonego na Platformie.

8.3. Operator może publikować bannery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Korzystając z takiego bannera lub linku, Użytkownik/Użytkownik Korporacyjny przechodzi na stronę należącą do innego podmiotu.

8.4. Użytkownika/Użytkownika Korporacyjnego obowiązuje zakaz dostarczania przez Platformę treści o charakterze bezprawnym lub wykorzystywania Platformy do czynów sprzecznych z prawem.

8.5. Warunkiem wysłania Zamówienia lub Opcji Rezerwacyjnej jest podanie wszystkich wymaganych danych w formularzu oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu. Użytkownik/Użytkownik Korporacyjny przesyłający Zamówienie lub Opcję Rezerwacyjną potwierdza tym samym, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

8.6. Warunkiem korzystania z usługi w postaci subskrypcji Newslettera jest dokonanie przez Użytkownika/Użytkownika Korporacyjnego zapisu na listę wysyłkową poprzez dedykowany formularz rejestracyjny. W celu poprawnej rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika/Użytkownika Korporacyjnego działającego adresu poczty elektronicznej, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgody na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną. Następnie należy potwierdzić wolę otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, zawarty w wiadomości poczty elektronicznej, którą system automatycznie przesyła na adres e-mail podany podczas rejestracji.

8.7. Zasady rezygnacji z Usług

8.7.1. Zasady rezygnacji z usługi Opcji Rezerwacyjnej

W sytuacji, gdy Użytkownik/Użytkownik Korporacyjny skorzystał z usługi Opcji Rezerwacyjnej, i w konsekwencji dokonał zakupu zaproponowanej usługi, a następnie chce z niej zrezygnować, powinien powiadomić o tym fakcie Operatora, przesyłając wiadomość na adres expo@etravel.pl lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie https://expo.etravel.pl/kontakt/.

W przypadku, gdy w wyniku skorzystania z Opcji Rezerwacyjnej, Operator wystawił na rzecz Użytkownika/Użytkownika Korporacyjnego dowolny Bilet Wstępu, ich zwrot lub przekazanie osobie trzeciej nie będzie możliwe.

W przypadku, gdy w wyniku skorzystania z Opcji Rezerwacyjnej, Operator zarezerwował w imieniu i na rzecz Użytkownika/Użytkownika Korporacyjnego dowolną usługę dodatkową, możliwość ich anulacji oraz zwrotu wpłaconych środków jest uzależniona od warunków określonych przez dostawcę tychże usług w momencie dokonywania rezerwacji.

8.7.2. Zasady rezygnacji z usługi Zamówienia

Jeśli Użytkownikowi/Użytkownikowi Korporacyjnemu w wyniku skorzystania z usługi Zamówienia zostały przydzielone Bilety Wstępu, nie podlegają one zwrotowi lub przekazaniu osobie trzeciej.

Operator, jako dystrybutor Biletów Wstępu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, działa w tym przypadku ściśle wg zasad określonych przez organizatora Expo 2020 w Dubaju, zapisanych w dokumencie dostępnym na stronie https://www.expo2020dubai.com/en/legal/visitor-terms-and-conditions.

8.7.3. Zasady rezygnacji z usługi Newsletter

Użytkownik ma prawo w każdej chwili, bezpłatnie i bez podania przyczyny, zgłosić chęć rezygnacji z otrzymywania Newslettera. Odnośnik umożliwiający rezygnację z usługi znajduje się w każdej korespondencji handlowej przesyłanej przez Operatora.

8.7.4. W zakresie zakupionych poprzez Platformę Biletów Wstępu, oraz Biletów Wstępu i/lub innych usług turystycznych nabytych w wyniku zaakceptowania oferty otrzymanej w wyniku przesłania Opcji Rezerwacyjnej, nie ma zastosowania prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni bez podania przyczyn, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzaną przez produkt niebezpieczny. Wynika to z faktu, że zakup usługi turystycznej kwalifikuje się do zawartych w art. 10 ust. 3 wyjątkach stosowania tego prawa, tj. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

9. Czynności techniczne składające się na procedurę przesłania Opcji Rezerwacyjnej lub Zamówienia

9.1. W celu przesłania Opcji Rezerwacyjnej Użytkownik/Użytkownik Korporacyjny korzysta z formularza elektronicznego, za pomocą którego:

Po otrzymaniu formularza Operator przygotuje ofertę, zawierającą warunki cenowe i inne parametry usług objętych Opcją Rezerwacyjną, a następnie prześle je Użytkownikowi/Użytkownikowi Korporacyjnemu do akceptacji.

W przypadku akceptacji oferty, Użytkownik/Użytkownik Korporacyjny jest zobowiązany do opłacenia usług wchodzących w skład oferty, zgodnie ze sposobem płatności i w terminie określonym przez Operatora w ofercie.

W przypadku płatności przelewem bankowym, za moment zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Operatora.

9.2. W celu przesłania Zamówienia Użytkownik/Użytkownik Korporacyjny korzysta z formularza elektronicznego, za pomocą którego:

9.3 Po określeniu w/w parametrów i po użyciu przycisku „Dalej”, następuje rozpoczęcie procesu płatności.

9.4 Operator udostępnia możliwość płatności elektronicznej za pośrednictwem systemu eCard S.A. Agenta Rozliczeniowego, po wypełnieniu przez Użytkownika/Użytkownika Korporacyjnego wymaganych danych na stronie internetowej banku, przy wykorzystaniu szyfrowanego połączenia. Po zalogowaniu się Użytkownik/Użytkownik Korporacyjny otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem zapłaty za zamawiane Bilety Wstępu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Użytkownik powraca na Platformę.

9.5 Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą ePrzelewów jest zapewnione przez zastosowanie 128 bitowego protokołu SSL, jak również przez procedury identyfikacji Użytkownika w banku (login, hasło, hasło jednorazowe). Dokonując przelewu online, Użytkownik loguje się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku. Informacje o jego profilu posiada tylko i wyłącznie bank Użytkownika.

9.6 Po poprawnym zakończeniu procesu płatności, Użytkownik/Użytkownik Korporacyjny otrzymuje niezwłocznie na podany w Zamówieniu adres email potwierdzenie zakupu Biletów Wstępu.

10. Wersje językowe

Platforma jest dostępna w polskiej wersji językowej.

11. Cena

11.1. Dostęp do Platformy jest bezpłatny.

11.2. Skorzystanie z usługi Opcji Rezerwacyjnej jest bezpłatne. Jeśli w jej wyniku Operator przedstawi Użytkownikowi/Użytkownikowi Korporacyjnemu ofertę cenową na dowolny produkt objęty Opcją Rezerwacyjną i oferta ta zostanie zaakceptowana, Użytkownik/Użytkownik Korporacyjny będzie zobowiązany do zapłaty kwoty określonej w ofercie, z tytułu rezerwacji usługi lub usług przez Operatora, na jego rzecz i w jego imieniu.

11.3. Skorzystanie z usługi Newsletter jest bezpłatne.

11.4. Walutą bazową, określającą cenę Biletów Wstępu, jest Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich (AED).

Użytkownikowi korzystającemu z usługi Opcji Rezerwacyjnej Platforma udostępnia przybliżoną wartość zamówienia, po przeliczeniu na złotówki według aktualnego kursu średniego publikowanego przez Narodowy Bank Polski. Wartość ta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ostateczną i wiążącą kwotę stanowiącą wartość zamówienia określi Operator podczas potwierdzania Opcji Rezerwacyjnej.

Użytkownikowi/Użytkownikowi Korporacyjnemu korzystającemu z usługi Rezerwacji Online Biletów Wstępu, dokładna wartość Zamówienia (zawierająca podatek VAT) zostanie podana w złotych polskich podczas składania zamówienia.

11.5. Użytkownik/Użytkownik Korporacyjny, korzystający z usługi Rezerwacji Online Biletów Wstępu, ma do wyboru następujące rodzaje Biletów Wstępu. Dostępność poszczególnych rodzajów Biletów Wstępu nie jest gwarantowana i zależy od organizatora Expo 2020 w Dubaju. Ceny podane są w odniesieniu do jednej sztuki biletu lub karnetu i nie zawierają podatku VAT:

Kwota należnego podatku VAT zostanie określona po potwierdzeniu przez nabywcę jego statusu płatnika podatku VAT. W przypadku gdy nabywca nie jest płatnikiem podatku VAT, do cen biletów wstępu zostanie doliczona kwota podatku w stawce 23%. W przypadku gdy nabywca jest płatnikiem podatku VAT, podatku nie pobiera się.

12. Tryb reklamacyjny

Reklamacje należy kierować pisemnie na adres e-mail: reklamacje@etravel.pl lub pocztą na adres: eTravel S.A., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, z dopiskiem „Expo2020”.

Wynik rozpatrzonej reklamacji zostaną przesłane  drogą pisemną  w terminie:

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niniejszej umowy przysługuje Użytkownikowi/Użytkownikowi Korporacyjnemu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

13. Koszt oraz termin i sposób dostawy usług

Usługi dostępne w ramach Platformy, określone w pkt. 7 Regulaminu, są dostarczane w trybie rzeczywistym. Dostarczenie jest bezpłatne. Operator potwierdza Zamówienia, Opcje Rezerwacyjne lub subskrypcję Newslettera, poprzez wysłanie elektronicznego potwierdzenia, na adres email udostępniony przez Użytkownika/Użytkownika Korporacyjnego.

14. Funkcje i cel oprogramowania

Na Platformie używane są narzędzia z zakresu Google Analytics. Polityka prywatności Google dostępna jest pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Jeśli Użytkownik chce wyłączyć śledzenie przez Google Analytics, powinien odwiedzić stronę rezygnacji dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Do promocji Platformy poprzez systemy informatyczne wykorzystywany jest program reklamowy remarketingu oferowany w ramach usługi Google Ads. Remarketing działa w oparciu o konfigurację systemu Google Analytics, Google Ads oraz informacje, jakie Google przechowuje o użytkowniku.

W ramach działań remarketingowych Użytkownikowi/Użytkownikowi Korporacyjnemu prezentowane są reklamy, które szczegółowo określają usługi świadczone przez Platformę. Wykorzystywane są zarówno reklamy tekstowe, jak i bannery oraz interaktywne formy reklamy.

Dokładne informacje o Użytkowniku/Użytkowniku Korporacyjnym oraz opis sposobu dokonania całkowitej rezygnacji z reklam jest dostępny pod adresem: http://goo.gl/iVK2H. Użytkownik/Użytkownik Korporacyjny może zrezygnować z obserwacji poprzez instalację odpowiedniej, bezpłatnej wtyczki do przeglądarki internetowej dostępnej pod adresem: http://goo.gl/4WbtC.

15. Zasady dotyczące plików cookie

15.1. Pliki cookies, czyli tak zwane „ciasteczka” są niewielkimi informacjami tekstowymi wysyłanymi przez serwer www i zapisywanymi w pamięci urządzenia (komputer PC, laptop, telefon itp.). Zawarte w nich informacje są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Dzięki plikom cookies możliwe jest między innymi automatyczne rozpoznawanie powracających na stronę użytkowników i prezentowanie treści lepiej dopasowanej do ich potrzeb. Informacje zawarte w plikach cookies mogą być odczytywane tylko przez serwer, który je utworzył.

Każda obecnie używana przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie zapisanych plików cookie. Możliwa jest również zmiana ustawień tak, aby pliki cookie w ogóle nie były zapisywane w pamięci urządzenia lub też można samodzielnie zdefiniować zasady dla różnych typów plików cookie, np.: akceptować tylko pliki stałe jako sesyjne itp. Domyślnie każda przeglądarka internetowa dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookie i innych podobnych technologii w pamięci urządzenia. Korzystanie z Platformy bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

15.2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

15.3. Wykorzystujemy pliki cookie w celu:

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego Serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Użytkownika /Użytkownika Korporacyjnego organom wymiaru sprawiedliwości. 

16. Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Użytkownik/ Użytkownik Korporacyjny korzystając z Platformy powinien zachować odpowiednią ostrożność przy korzystaniu z sieci Internet, kiedy dochodzi do przekazywania danych osobowych i opłacania usług. W szczególności powinien zadbać o odpowiednie zabezpieczenie urządzenia końcowego, z którego korzysta. Operator nie zapewnia Użytkownikowi/Użytkownikowi Korporacyjnemu łączy telekomunikacyjnych na potrzeby korzystania z Platformy.

Operator może publikować bannery i linki do innych stron i portalów internetowych. Korzystając z takiego bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego korzysta Użytkownik/ Użytkownik Korporacyjny. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.

Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik/ Użytkownik Korporacyjny miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.

Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Operator oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Operatora.

17. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczenia i udostępniania treści zawartej umowy

Wszystkie Opcje Rezerwacyjne oraz Zamówienia, przesłane poprzez Platformę, zapisywane są w bazach danych Operatora. Zawierają pełny zakres danych, niezbędny do określenia parametrów usług objętych Zamówieniem lub Opcją Rezerwacyjną, oraz osoby przesyłającej Zamówienie lub Opcję Rezerwacyjną. Dodatkowo zapisywana jest również data i godzina przesłania w/w informacji.

Wszystkie powyższe dane są przez Operatora zabezpieczone w sposób gwarantujący ich poufność oraz bezpieczeństwo.

18. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzonych danych

Operator dokłada wszelkich starań, aby treści dostępne w obrębie Platformy były aktualne i poprawne. Ze względu jednak na charakter prezentowanych informacji istnieje możliwość, że w pewnych przypadkach informacje te mogą być nieaktualne. Prosimy mieć na uwadze, iż wszelkie materiały, takie jak opisy, zdjęcia i cechy charakterystyczne usług, Operator otrzymuje od podmiotu organizującego Expo 2020 w Dubaju, nie może zatem brać odpowiedzialności za ich poprawność, chyba że niepoprawność powstała w wyniku rażącego zaniedbania lub niechlujności leżącej po stronie Operatora.

Operator, korzystając z zasobów własnych, prowadzi kontrolę poprawności treści. W przypadku znalezienia treści nieaktualnych lub wprowadzających w błąd, prosimy o kontakt poprzez wiadomość na adres expo@etravel.pl.

19. Postanowienia końcowe

19.1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności:

19.2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu poinformowania Użytkowników/Użytkowników Korporacyjnych o zmianie.

19.3. Użytkownicy/Użytkownicy Korporacyjni korzystający z usługi Newslettera zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie komunikatu o zmianie na ich adresy poczty elektronicznej.

19.4. Niezależnie od wprowadzanych zmian w Regulaminie, Użytkowników/Użytkowników Korporacyjnych każdorazowo obowiązują zapisy Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia przez nich umowy i który zaakceptowali podczas rezerwacji.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 20.07.2021.